Zapraszamy dzieci na nasze coroczne półkolonie

wpis w: Informacje | 1

Zajęcia 5 dniowe od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 9.00 €“ 16.00 z obiadem. Pod­sta­wo­we zajęcia z żeglowa­nia wy­czy­no­wą łódką Opti­mist, rejsy jachtami turystycznymi, gry i zabawy ruchowe, zajęcia świe­tli­co­we. Uczest­ni­cy mają za­pew­nio­ną opiekę tre­nerską, ubez­pie­cze­nie NWW, obiad oraz wynajem łodzi.

Or­ga­ni­za­tor: Klub Żeglarski Nysa

Miejsce: Przy­stań żeglarska KŻ Nysa w Głębinowie.

Cena: 380 zł od uczest­ni­ka

Pro­pa­go­wa­nie i nauka że­glar­stwa wśród dzieci w wieku 8-13 lat, nabór przy­szłych za­wod­ni­ków do grupy re­ga­to­wej Opti­mist.

Zajęcia 5 dniowe od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 9.00 €“ 16.00 z obiadem. Pod­sta­wo­we zajęcia z żeglowa­nia wy­czy­no­wą łódką Opti­mist, rejsy jachtami turystycznymi, gry i zabawy ruchowe, zajęcia świe­tli­co­we. Uczest­ni­cy mają za­pew­nio­ną opiekę tre­nerską, ubez­pie­cze­nie NWW, obiad oraz wynajem łodzi.

Terminy tur­nu­sów:

I     – 03.07 – 07.07.2017
II   – 14.08 – 18.08.2017
Zapisy i warunki uczest­nic­twa:
Zgłoszenia wysyłamy na mailkznysa@o2.pl

W treści po­da­je­my:

– imię i na­zwi­sko dziecka,
– numer turnusu,
– pesel (nie­zbęd­ny przy ubez­pie­cze­niu)
– rok uro­dze­nia,
– kontakt mailowy (bardzo ważne dla in­for­ma­cji zwrot­nej)
-potwierdzenie wpłaty zaliczki.

O za­kwa­li­fi­ko­wa­niu dziecka na turnus de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń!

Przelew połowy kwoty na konto klubu

konto: ING Bank Śląski S.A.  92 1050 1490 1000 0023 4361 4539

W pierw­szym dniu turnusu prze­ka­zu­je­my tre­ne­rom wy­peł­nio­ną kartę zgłosze­nia.

Na wszel­kie pytania chętnie od­po­wie­my i je­ste­śmy do dys­po­zy­cji pod naszym adresem ma­ilo­wym. Jeszcze raz ser­decz­nie za­pra­sza­my

 

  1. Zuzanna

    Witam czy macie Państwo wolny termin na półkolonie w mc . Sierpniu . Pozdrawiam Zuzanna Borowiec .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *