REGULAMIN PRZYSTANI Klubu Żeglarskiego Nysa

§1 Postanowienia ogólne

1. Przystań jachtowa Klubu Żeglarskiego Nysa jest położona w Głębinowie nad Jeziorem Nyskim.
2. Władzę na przystani sprawuje Zarząd Klubu, a w jego imieniu Kierownik Przystani, który odpowiada za organizację, porządek i bezpieczeństwo na przystani.
3. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie zasad etykiety żeglarskiej.

§2 Przystań, teren przystani, wyposażenie techniczne

1. Przystań jest obiektem sportowo-rekreacyjnym spełniającym funkcje:
a. bazy lokalowo-technicznej Klubu,
b. portu jachtowego,
c. bazy szkoleniowo- sportowej,
d. ośrodka życia klubowego i kulturalnego,
2. Obszar przystani obejmuje ogrodzony teren znajdujący się pomiędzy gruntową drogą dojazdową do stanicy WOPR Nysa i wsią Głębinów oraz wszystkie budynki, urządzenia, pomosty i nabrzeża wraz z przyległym akwenem.

§3 Przepisy porządkowe przystani

1. Teren przystani jest terenem zamkniętym.
2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3. Nieograniczone prawo przebywania na przystani mają Członkowie Klubu Żeglarskiego €žNysa€ i członkowie najbliższej rodziny (małżonek, dzieci) oraz osoby, które wniosły stosowną opłatę zgodną z cennikiem; osoby postronne nie wnoszące opłaty za korzystanie z przystani mogą korzystać jedynie z prawa przejścia;
4. Wszystkie osoby przebywające na przystani zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom i poleceniom Kierownika Przystani lub członków Zarządu Klubu.
5. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń, budynków przystani i pomostów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub bez zgody Kierownika Przystani jest zabronione.
6. Kąpiel na terenie przystani jest zabroniona.
7. Zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu oraz wód jeziora.
8. Biwakowanie i rozpalanie ognisk dozwolone jest tylko w  miejscach wyznaczonych przez Kierownika Przystani.
9. Psy mogą przebywać na przystani wyłącznie pod opieką właścicieli i na smyczy. Na właścicielach spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających z pobytu psa na przystani.
10. Parkowanie samochodów na terenie przystani może odbywać się wyłącznie na własną odpowiedzialność właścicieli i w miejscach do tego  wyznaczonych przez Kierownika Przystani;
Parkowanie na trawnikach i w hangarach jest zabronione. Klub Żeglarski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w okresie parkowania na terenie przystani;
Samochody Członków Klubu parkujące na terenie przystani winny być oznakowane znaczkami klubowymi, które można otrzymać u Kierownika Przystani. Samochody nieoznakowane będą traktowane jako obce, a ich właściciele zmuszeni będą uiścić opłatę parkingową.
11. Wędkowanie z pomostów i łodzi może odbywać się na przystani wyłącznie w za zgodą Kierownika Przystani, w godzinach od 18:00 – 9:00 w sposób nieutrudniający żeglugi i niezakłócający ciszy nocnej.
12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 6:00

§4 Przepisy dotyczące żeglugi

1. Prowadzący jacht przed rozpoczęciem rejsu jest obowiązany odnotować w książce portowej: nazwę i numer jachtu, nazwisko prowadzącego, liczbę członków załogi, datę i godzinę rozpoczęcia rejsu, przypuszczalny termin powrotu oraz po zakończeniu rejsu odnotować datę i godzinę powrotu, jak i uwagi o zdarzeniach lub wypadkach w trakcie rejsu, jeśli takie miały miejsce;
2. Prowadzący jacht jest odpowiedzialny za:
a. zapewnienie na jachcie środków ratunkowych w ilości nie mniejszej niż liczba osób pływających na jachcie,
b. zapewnienie niezbędnego dla bezpiecznej żeglugi stanu technicznego jachtu,
c. porządek i dyscyplinę na jachcie,
d. skutki wynikłe z nieprzestrzegania prawa drogi,
e. szkody wyrządzone w czasie żeglugi innym użytkownikom.
3. Prowadzący jacht ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za życie i zdrowie załogi prowadzonego przez siebie jachtu, również wtedy, gdy oddaje ster w ręce członka załogi,
4. Żeglowanie na akwenie wód wokół pomostów ze względu na bezpieczeństwo innych jednostek i osób przebywających na przystani powinno być ograniczone wyłącznie do niezbędnych manewrów; wyjątek stanowią uczniowie szkółki żeglarskiej, jednakże trening może się dobywać jedynie pod ścisłym nadzorem trenerskim;
5. O miejscach cumowania jachtów stanowiących własność Klubu lub członków Klubu decyduje Kierownik Przystani, dotyczy to również jednostek wyciąganych na ląd. W dni wolne od pracy (świąteczne) i dni wzmożonej żeglugi cumowanie jachtów przy pomoście odbywa się dziobem lub rufą do pomostu (cuma dziobowa/rufowa obłożona na pomoście, a z rufy/dziobu rzucona kotwica), dotyczy to strony zawietrznej jak i nawietrznej.
6. Ze względów bezpieczeństwa pozostawianie plandek i innych okryć jachtów na bojach, w wodzie lub w obrębie kotwicowiska i pomostów jest zabronione. Miejsce składowania ww. przedmiotów wskazuje każdorazowo Kierownik Przystani.
7. Jachty osób nie będących członkami Klubu mogą cumować na postoju do pomostów i nabrzeży przystani jedynie za zgodą Kierownika Przystani i po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem przystani. Kierownik Przystani  może nie udzielić zgody lub ją cofnąć właścicielowi, jeżeli nie przestrzega on regulaminów klubu lub stan techniczny jednostki stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.
8. Żeglarze, którzy wyrządzili szkody na terenie przystani w następstwie kolizji, działania żywiołu lub przypadku zobowiązani są zgłosić to Kierownikowi Przystani i niezwłocznie dokonać naprawy lub zapłacić za wyrządzone szkody.
9. W obrębie portu i kotwicowiska Klubu obowiązuje zakaz wytwarzania wysokiej fali, dotyczy to w szczególności jachtów motorowych i skuterów. Osoby nie stosujące się do niniejszego zakazu mogą zostać pozbawione prawa korzystania z przystani.

§5 Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Pożar
1. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna niezwłocznie przystąpić do gaszenia przy pomocy dostępnych środków oraz powiadomić jednostkę straży pożarnej i Kierownika Przystani lub członków Zarządu.
2. Na przystani powinny znajdować się odpowiednie środki gaśnicze, za których stan, ilość i rozmieszczenie odpowiada Kierownik Przystani.
3. Na przystani w miejscu ogólnie widocznym powinny być umieszczone numery telefonów alarmowych oraz telefon Kierownika Przystani, w którego dyspozycji powinny pozostawać telefony pozostałych członków Zarządu.
4. W budynkach klubowych, a w szczególności w hangarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. Prace spawalnicze i inne wymagające używania otwartego ognia muszą być wykonywane pod nadzorem Kierownika Przystani  i według zasad zawartych w instrukcji p.poż.

Zagrożenie życia ludzkiego na wodzie
1. W razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego na wodzie należy niezwłocznie zorganizować akcję ratowniczą przy pomocy dostępnych środków.
2. Środkami do ratowania życia ludzkiego na wodzie są:
a. koła ratunkowe
b. tyczki lub bosaki
c. łodzie wiosłowe lub motorowe
3. Środki ratownicze powinny być rozmieszczone na pomostach w ilości określonej przepisami, a łódĹş przygotowana do natychmiastowego użycia. Środki te pozostają pod nadzorem Kierownika Przystani.

Ochrona środowiska
1. Na przystani obowiązuje zakaz:
a. wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę,
b. spalania silnie dymiących substancji,
c. mycia samochodów.
2. Odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na przystani.
3. Każdy z członków klubu jest zobowiązany uniemożliwić jakiekolwiek czynności i działania prowadzące do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i powiadomić o zaistniałym fakcie Kierownika Przystani, który może nakazać natychmiastowe usunięcie szkód powstałych z tego tytułu.
4. Niszczenie roślinności oraz ingerencja w życie dzikich zwierząt żyjących w obrębie przystani jest zabroniona.

§6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ogólne.
2. Regulamin wchodzi w  życie z dniem 07.05.2011.