Załącznik do Uchwały nr 4/92 Walnego Zgromadzenia Członków K.Ż.”Nysa” z dnia 1992.11.22 z póĹşniejszymi zmianami łącznie z ostatnią aktualizacją uchwaloną na Walnym Zebraniu w dniu 27 marca 2011r.

Postanowienia ogólne

§1

 1. Klub Żeglarski „Nysa” w skrócie KŻ”Nysa” zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem działającym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku €ž Prawo o stowarzyszeniach€ ( Dz.U. nr 20 poz.104 z póĹşniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i jest Organizacją Pożytku Publicznego.
 2. Klub jest stowarzyszeniem o zasięgu lokalnym i swoim terenem działania obejmuje gminę Nysa.
 3. Siedziba Klubu mieści się w Głębinowie.

§2

 1. Celem Klubu jest organizacja i popularyzacja sportów wodnych a w szczególności: żeglarstwa, sportów motorowodnych oraz windsurfingu.
 2. Cele, o których mowa wyżej Klub realizuje w oparciu o posiadaną bazę materialną, społeczną pracę członków oraz pozyskane w toku działalności środki finansowe. W uzasadnionych przypadkach członkowie Klubu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia do wykonywania czynności określonych potrzebami Klubu i wymaganiami regulowanymi przez odrębne przepisy.

§3

 1. Klub szczególną opieką otacza młodzież szkolną w zakresie organizacji i popularyzacji sportu żeglarskiego oraz prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień €“ alkohol, narkomania i inne.
 2. W tym zakresie Klub zapewnia organizację uprawiania żeglarstwa wyczynowego w młodzieżowych klasach sportowych oraz popularyzację żeglarstwa morskiego.
 3. Realizacja celów oraz działalność klubu zawarta w paragrafie 2 i 3 pkt.1, 2 może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna.
 4. Decyzje o formie odpłatności realizacji poszczególnych celów i działań będą podejmowane poprzez odrębne uchwały Zarządu Klubu.

§4

Herb KŻ Nysa Godłem Klubu jest herb miasta Nysy z wkomponowaną skośnie biało-czerwono-białą wstęgą z napisem KŻ, a w obramowaniu blankowym umieszczony jest napis Nysa.

Członkowie

§5

 1. Klub jest stowarzyszeniem ogólnodostępnym dla osób, które dają rękojmię realizacji celów i zadań statutowych Klubu. Osoby niepełnoletnie mogą stać się członkami Klubu na zasadach określonych w ustawie.
 2. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie pisemnej deklaracji. Podpisana przez wstępującego do Klubu deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku posiadania stopni żeglarskich, motorowodnych, klas sportowych – stopień, klasę sportową, staż i ważniejsze osiągnięcia. Deklarację składa się na ustalonym przez Zarząd wzorze, dołączając dowód wpłaty opłaty wpisowej.
 3. Organem właściwym do rozpoznania złożonej deklaracji jest Zarząd, który podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.
 4. Do uchwały odmawiającej nabycia praw członka Klubu, zainteresowany może złożyć pisemne odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§6

 1. Obowiązki członków Klubu:
  1. branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i decyzji władz Klubu,
  2. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminie ustalonych przez Walne Zebranie,
  3. ochrona mienia Klubu i mienia członków, służących do realizacji celów statutowych.
  4. przestrzeganie zasad zwyczajowej etyki żeglarskiej.
 2. Członek Klubu ma prawo:
  1. korzystać z urządzeń sportowych i sprzętu będącego w posiadaniu Klubu,
  2. reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych, turystycznych oraz noszenia odznaki i stroju sportowego o barwach Klubu,
  3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§7

 1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
  1. rezygnacji z członkostwa złożonej w formie pisemnej,
  2. śmierci,
  3. nieopłacenia składki członkowskiej,
  4. wykluczenia z Klubu w przypadku:
   1. działania na szkodę Klubu,
   2. nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał i decyzji władz.
 2. Decyzję w sprawie ustania członkostwa w przypadkach, o których mowa w pkt. 4 podejmuje Zarząd. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie jednego miesiąca. Komisja do czasu rozpatrzenia odwołania, może zawiesić uchwałę Zarządu, do czasu rozpoznania przez Walne Zebranie.

§8

 1. Członkowie Klubu stosownie do swoich zainteresowań mogą tworzyć w ramach Klubu sekcje.
 2. Sekcja Klubu działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd. Od odmowy zatwierdzenia regulaminu przysługuje sekcji odwołanie do Walnego Zebrania.

Władze klubu

§9

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. Zarząd.

§10

Uchwały władz Klubu zapadają przy obecności co najmniej połowy ich członków w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w drodze głosowania jawnego. W sprawach osobowych, w tym wyboru władz klubu, przeprowadza się głosowanie tajne. W przypadku Walnego Zebrania wymagane kworum nie obowiązuje w tzw. II terminie, przyjętym zwyczajowo po upływie 30 minut od I terminu.

§11

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz, podejmowanie uchwały należy do Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz w roku, z tym, że jedno z nich powinno się odbyć w I kwartale roku kalendarzowego.
 3. Inicjatywa zwołania Walnego Zebrania przysługuje również Komisji Rewizyjnej. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków.
 4. Upoważnienie do zwołania Zebrania obejmuje również prawo do zamieszczania spraw objętych porządkiem obrad.
 5. Zarząd zawiadamia o terminie i miejscu Zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty. Jeżeli waga podejmowanych rozstrzygnięć ma charakter istotny dla Klubu, Zarząd ma obowiązek dokonania zawiadomienia w formie pisemnej, z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§12

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków, reprezentując go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z 5 członków, tj. komandora, skarbnika, sekretarza oraz 2 Członków. Wyboru dokonuje się z nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie i mogą oni być odwołani przez ten organ w każdym czasie.
 4. Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się w trybie jego wyboru.
 5. Członek Zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§13

 1. Zarząd upoważniony jest do zaciągania w imieniu Klubu zobowiązań finansowych w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie oraz do wykonywania zwykłego zarządu mieniem Klubu, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Klubu składają co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd upoważniona (pełnomocnik).
 3. Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się w ten sposób, że pod nazwą Klubu osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

§14

 1. Zarząd zobowiązany jest do stworzenia warunków realizacji celów statutowych. W tym zakresie upoważniony jest do wydawania przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa, korzystania ze sprzętu pływającego, zasad korzystania z przystani itp.
 2. Zarząd na bieżąco ustala zasady odpłatnego korzystania z majątku Klubu.

§15

 1. Zarząd ustala roczne plany działalności wraz z preliminarzem dochodów i wydatków.
 2. Plany te podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.
 3. Po zakończeniu roku Zarząd przedstawia sprawozdanie z wykonania tych planów.
 4. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z treścią sprawozdania występuje z wnioskiem o rozpoznanie przez Walne Zebranie sprawy udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 5. Fakt nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest równoznaczny z jego odwołaniem.

§16

 1. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, a uzasadnionych interesami Klubu, Komandor może podejmować decyzje jednoosobowo. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 2. Komandor przewodniczy i prowadzi Walne Zebranie oraz posiedzenie Zarządu.

§17

 1. Organem Kontroli wewnętrznej Klubu jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków, wybieranych na okres 2-letniej kadencji.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, który organizuje i kieruje pracami Komisji.
 3. Wybór i uzupełnienie Komisji Rewizyjnej dokonuje się w trybie jak dla Zarządu.
 4. Walne Zebranie może odwołać członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji.

§18

 1. Do zakresu działania Komisji należy nadzór i kontrola działalności Klubu, a w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych między Klubem, a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Klubu przy tych czynnościach (do reprezentowania Klubu wystarczy 2 członków Komisji przez nią upoważnionych).
  2. składania Walnemu Zebraniu sprawozdań zawierających wyniki kontroli i ocenę działalności Klubu,
  3. rozpatrywania skarg na działalność Zarządu.

§19

1.  Nie można być jednocześnie członkiem Komisji i Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 • a.  Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • b.  W razie konieczności Komisja może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

2.  Członkowie Komisji i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniach wyłącznie ich dotyczących.

§20

Członek Zarządu lub Komisji winny czynu lub zaniedbania, przez które Klub poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście.

Gospodarka klubu

§21

 1. Działalność statutowa Klubu związana z koniecznością wydatkowania środków finansowych, podejmowania zobowiązań prowadzona jest w oparciu o preliminarz i plan, o którym mowa w §15.
 2. Zarząd Klubu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej może dokonać odstępstw od uchwalonego planu, gdy jest to uzasadnione interesem Klubu.

§22

 1. Na dochody Klubu składają się:
  1. składki członkowskie i wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,
  2. dotacje, darowizny, zapisy,
  3. środki uzyskane z prowadzonej na mocy odrębnych przepisów działalności gospodarczej.
  4. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,
  5. wpływy z działalności statutowej.
 2. Uchwała podjęta przez organy Klubu dotycząca zaciągania zobowiązań finansowych, powinna wskazać Ĺşródła jej pokrycia.
 3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą , a dochody uzyskane z tego tytułu służą realizacji celów statutowych.

§22a

Klub nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie , członkowie organów oraz pracownicy klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Klubu.
 4. Dokonać zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Postanowienia końcowe

§23

 1. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu.
 2. W zakresie, o którym mowa wyżej nie stosuje się §10, w zakresie tzw. II terminu.
 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się głosy oddane za i przeciw.

§24

 1. Rozwiązanie Klubu następuje w przypadkach przewidzianych przepisami, które mają charakter bezwzględnie obowiązujący.
 2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić również w przypadku podjęcia uchwały w tym zakresie przez Walne Zebranie, w trybie i na zasadach określonych w § 23 dotyczącym zmian statutu.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

§25

Prawo interpretacji i wykładni postanowień niniejszego Statutu, w sytuacjach związanych z działalnością statutową Klubu przysługuje Zarządowi, chyba że Komisja Rewizyjna lub Walne Zebranie dokona odmiennej interpretacji.