ZAWIADOMIENIE O REGATACH ,,Puchar Polski Południowej Nysa

wpis w: Informacje | 0
ZAWIADOMIENIE O REGATACH ,,Puchar Polski Południowej Nysa -01.09.2023 do 03.09.2023
1. TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą w rozgrywane na Jeziorze Nyskim w dniach -01.09.2023 do 03.09.2023-
2. ORGANIZATOR – KŻ NYSA
Portem regat jest KŻ Nysa w Głębinowie.
3. PRZEPISY – Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
 „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2021 – 2024,
 przepisami klasowymi Klasy Omega (http://www.docplayer.pl/3942839-Przepisy-klasy-omega…)
 Zasadami organizacji regat PZŻ(oraz innymi przepisami.
 4. Łodzie, na których odbywają się regaty, każda ekipa zapewnia sobie we własnym zakresie.
– Wszystkie jachty powinny mieć na pokładzie obowiązujące wyposażenie oraz przepisową ilość środków ratunkowych.
-. Uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność.
-. Zawody są przeprowadzane maksymalnie w ciągu 3 dni (włącznie z dniem weryfikacji i odprawy technicznej).
-. Szczegółowe zasady przeprowadzenia regat, opis trasy, itp. zostaną określone w instrukcji żeglugi, którą kierownicy i sternicy ekip otrzymują w trakcie procedury rejestracyjnej.
Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu („osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu”).
4. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:
 Klasa FD piątek – niedziela 01-03.09.2023,
 klasa OMEGA Standard sobota – niedziela 02-03.09.2023,
 Omega Klasyczna ostróda min.20lat[załoga minimum 3 osobowa ,bez trapezów i spinakera], sobota – niedziela 02-03.09.2023,
 Klasa KABINOWA OPEN sobota – niedziela 02-03.09.2023,
 KLASA WOLNA, sobota – niedziela 02-03.09.2023,
 Klasa 470-KLASA, sobota – niedziela 02-03.09.2023,
 OPTMIST sobota – niedziela 02-03.09.2023,
 KLASA LASER . sobota – niedziela 02-03.09.2023,
Warunkiem wyróżnienia i klasyfikacji klasy jest start i udział w całych regatach minimum 3 jachtów w danej klasie.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
– ubezpieczenie OC lub podpisanie oświadczenia odpowiedzialności sternika
Podpisanie oświadczenia -zgłoszenia do regat jest równoznaczne z przyjęciem warunków odpowiedzialności sternika pod względem prawnym i finansowym.
– patent upoważniający do prowadzenia jachtu lub na swoją odpowiedzialność posiadając OC lub podpisując w zgłoszeniu -oświadczenie sternik odpowiada za wszystkie szkody fizycznie oraz prawne.
– zawodnicy niepełnoletni muszą dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w regatach,
-Catering wpisowe-70zł osoba -klasa FD 200 osoba
5.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 02.09.2023r.- w godzinach 09.00-11.00 w Biurze Regat na terenie Przystani,, KŻ NYSA” w Głębinowie lub domek żeglarski KZ Nysa- FD online przez upwid
6. PROGRAM REGAT
Czwartek 31.08.2023 18:00 – 20:00 Przyjmowanie zgłoszeń, inspekcja sprzętu oraz kontrola dokumentów klasa FD
Piątek -01.09.2023 08:00 – 10:00 Bar kawowy
-08:00 – 11:00 Przyjmowanie zgłoszeń oraz kontrola dokumentów
11:15 Otwarcie regat, odprawa sterników
11:50 Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia,
18:00–19.00 Przyjmowanie zgłoszeń oraz kontrola dokumentów pozostałe klasy
19:00 – wieczorek żeglarski
Sobota -02.09.2023 08:00-09:30 Bar kawowy
– 09.00-11.30 Przyjmowanie zgłoszeń oraz kontrola dokumentów pozostałe klasy
-11:30 – Odprawa sterników
-11:50 – Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia,
-19:00 – wieczorek żeglarski
Niedziela 03.09.2023
-08.00-09.30- Bar kawowy
-10:30 – Odprawa sterników
-10:50 – Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia,
– 16:00 – Uroczyste zakończenie regat.
7. Zmiany przepisów regatowych
Zmienia się treść przepisu 40.2 PRŻ i nadaje brzmienie:
Przepis 40.1 ma zastosowanie, od momentu zejścia jachtu na wodę, do momentu jego powrotu na brzeg (z wyjątkiem, kiedy zawodnicy się przebierają lub dopasowują ubiór).
Gdy na statku komisji wystawiona jest flaga AP nad flagą H lub flaga N nad flagą H wszystkie jachty muszą wrócić na brzeg i czekać na dalsze informacje. Zmienia to PRŻ Sygnały Wyścigu AP nad H i N nad H.
Gdy flaga AP jest wystawiona na brzegu: „1 minuta” w sygnale odroczenia AP zostaje zastąpiona przez: „nie wcześniej niż 30 minut”.
8. PUNKTACJA
8.1 Stosowany będzie System Małych Punktów.
8.2 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów.– FD 11wyścigów -Przy rozegraniu już 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne.
8.3 W przypadku rozegrania 4wyścigów, 1 najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Przy rozegraniu 7 i więcej wyścigów dwa najgorsze wyścigi zostaną odrzucone.
8.4 Klasyfikowane będą klasy, w których uczestniczyć będą przez całe regaty minimum 3 jachty.
8.5 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.
8.6 W ostatnim dniu regat (03.09.2023 r.) jeżeli procedura startowa (sygnał OSTRZEŻENIA) nie rozpocznie się do godziny 12:00 to regaty zostaną zakończone z taką ilością wyścigów jaka została rozegrana.
9. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.
10. TRASY wyznaczone w Instrukcja Żeglugi
11. SYSTEM KAR
Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.
12. Bezpieczeństwo
12.1 Załogi są zobowiązane do żeglowania w osobistych środkach wypornościowych przez cały czas przebywania na wodzie. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania wyścigu, nie będzie ubrany w kamizelkę asekuracyjną, załoga zostanie zdyskwalifikowana z wyścigu (DSQ) zmienia to PRŻ 63.1. Nie dotyczy sytuacji, kiedy zawodnicy się przebierają lub dopasowują ubiór.
12.2 Każdy jacht musi być wyposażony w linę pływającą o długości min. 10 metrów i średnicy min. 5mm.
12.3 Jacht, który wycofa się z wyścigu musi jak najszybciej powiadomić o tym komisję regatową.
12.4 Jacht, który nie wychodzi na wodę musi o tym jak najszybciej powiadomić Komisję Regatową.
13. Ochrona środowiska
Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji Regat lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu.
14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
15. NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmują miejsce 1-2-3 otrzymają puchar (klasa FD), pozostałe klasy dyplomy
16. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
17. ZAKWATEROWANIE
Rezerwacja noclegów i wyżywienia na stronach FB-Nyska Grupa Masters -Żeglarze i Sympatycy – Koordynator tel. 604 885 025
Regulamin Regat Żeglarskich obowiązuje w dniach 01.09-03.09. 2023r.
REGULAMIN REGAT ŻEGLARSKICH
Udział w regatach jest dla uczestników płatny.
Każdy Zawodnik, żeglarz ,Opiekun Prawny, Rodzic, biorący udział w regat winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w regatach oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu.
Regulamin „ Regat Żeglarskich – KZ NYSA -obowiązuje od dnia -01.09..2023 do 03.09.2023-
§1Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów;
REGATY ŻEGLARSKIE Zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. art. 3. są „formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych” czyli rekreacją.
– Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.), 4. Łodzie, na których odbywają się regaty, każda ekipa zapewnia sobie we własnym zakresie.
-. Wszystkie jachty powinny mieć na pokładzie obowiązujące wyposażenie oraz przepisową ilość środków ratunkowych.
-. Uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są przestrzegać zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz. U. 2013, poz. 1366) oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 16.04.2013., poz. 460)
-. Zawody są przeprowadzane maksymalnie w ciągu 3 dni (włącznie z dniem weryfikacji i odprawy technicznej).
-. Szczegółowe zasady przeprowadzenia regat, opis trasy, itp. zostaną określone w instrukcji żeglugi, którą kierownicy i sternicy ekip otrzymują przed rozpoczęciem regat. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu („osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu”).
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się regaty- piknik.
3. Każdy uczestnik regat-pikniku ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na regatach-pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
5. Organizatorem -KZ NYSA.
6. Miejscem organizacji regat-pikniku jest JEZIORO NYSKIE.
§2Zasady porządkowe obowiązujące podczas regat.
1.Regaty mają charakter otwarty. Prawo do startu w regatach mają ŻEGLARZE po wpłaceniu wpisowego -Cateringu .
2. Wstęp na regaty-piknik jest płatny -.
3. Odpowiedzialność za dziecko podczas regat- pikniku ponoszą jego rodzice.
4. Osoby małoletnie uczestniczą w regatach-pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
5. Uczestnicy regat-pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy oraz osoby biorące udział w regatach , obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób będących na imprezie oraz biorący udział w regatach.
6. Uczestnicy regat-pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, musza stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
7. Zakazuje się:
a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przybywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
d) wnoszenia i posiadania w trakcie regat-pikniku żeglarskiego: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych , napojów alkoholowych na jacht , materiałów pożarowo niebezpiecznych , środków odurzających lub substancji psychotropowych,
e) wprowadzania agresywnych psów.
8. Uczestnicy regat-pikniku mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w klubie i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
9. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy.
10. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie regat-pikniku mogą być narażone na ciągłe przybywanie w strefie dźwięków. Uczestnicy regat-pikniku biorą w nim udział na własne ryzyko.
11. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na terenie -KŻNYSA u bosmana i jest wyraźnie oznakowana.
12. W przypadku zagrożenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator Regat-pikniku zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje kierownik przystani.
13. Organizator utrwala przebieg regat-pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych
14. Status sponsora regat-pikniku przyznaje wyłącznie organizator.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania sił wyższych. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło.
ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach -pikniku żeglarskim – na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat, żeglarzy od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu („osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu”).
16. Niniejszy regulamin jest dostępny na ścianie domku żeglarskiego, oraz bezpośrednio u koordynatora na terenie imprezy.
17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
18. Regulamin Regat-Pikniku Żeglarskiego wchodzi w życie w dniu .-01.09..2023 do 03.09.2023-

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *