ZAWIADOMIENIE O REGATACH Puchar Polski Południowej w klasie OMEGA

wpis w: Informacje | 0

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Puchar Polski Południowej w klasie OMEGA

Zaliczane do „PORTA Puchar Polski 2021” Polskiego Związku Klasy Omega
Nysa, 04-05 WRZESIEŃ 2021 r.
MIEJSCE I TERMIN REGAT:
Regaty zostaną rozegrane na wodach Jeziora Nyskiego w dniach 04-05.09.2021 r
Miejsce postoju jachtów: K.Ż.Nysa 48-300 Nysa Głębinów 17C
1. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
• Przepisami zdefiniowanymi w aktualnie obowiązującymi Przepisami Regatowymi
Żeglarstwa World Sailing
• Właściwymi przepisami PZŻ
• Przepisami klasy Omega Sport i Standard
• Regulaminem Pucharu Polski klasy Omega
Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach reguluje Instrukcja Żeglugi.
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określone przepisami klasowymi i regatowymi mogą być dokonywane podczas trwania całych regat.
4. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w klasach Omega Sport i Omega Standard. Dla uznania regat za odbyte ustala się limit jachtów w poszczególnych klasach na 3 (trzy).
5. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
5.1. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą:
• Online, na stronie upwind24.pl
5.2. Do zgłoszenia do regat wymagane będą:
• licencja amatorska/sportowa PZŻ
• ubezpieczenie OC (łódki lub sternika, z rozszerzeniem „na czas regat”)
• certyfikat jachtu (zgodnie z Regulaminem Pucharu Polski klasy Omega)
• opłacenie wpisowego:
• 150 PLN (przelewem, do dnia 30.08.2021)
• 200 PLN (przelewem, do dnia 02.09.2021)
• 300 PLN (do dnia rozpoczęcia regat, do godz. 9:00)
• wniesienie opłaty startowej zgodnie z regulaminem Pucharu Polski Klasy Omega: 50
pln od załogi (razem w wpisowym)
• dopuszczenie Sędziego Mierniczego do regat
6. PROGRAM REGAT
Piątek 03.09.2021)
12:00 – otwarty port regat
Sobota (04.09.2021 r.)
10:00 – otwarcie regat
11:30 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
Niedziela (05.09.2021 r.)
10:30 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
ok. 16.00 – Zakończenie regat
7. PUNKTACJA
• Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ
• Planowane jest rozegranie dziewięciu (9) wyścigów
• W przypadku rozegrania (4-9) wyścigów wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego
wyniku punktowego.
• Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub ich
wynikiem było DSQ we wszystkich rozegranych wyścigach.
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie udostępniona na stronie klasaomega.pl i upwind24.pl
9. TRASA
Trasa – szczegóły trasy zostaną podane w załączniku do Instrukcji Żeglugi
10. NAGRODY
Załogi w poszczególnych kategoriach sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary
i nagrody.
11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.
12. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
13. PRZEPISY ŻEGLUGOWE
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z
2001r.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz 358 z
1997r.)
14. STERNIK JACHTU:
Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia
(„obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego wyścigu.
15. NA JACHCIE
Podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga.
Zamiana zawodnika jest niedozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody Komisji Regatowej.
16. OZNAKOWANIE JACHTÓW
Startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne postaci numeru umieszczonego na żaglu i burtach jachtu.
17. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
18. DANE OSOBOWE
Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji oraz zarejestrowane podczas regat materiały fotograficzne i video mogą zostać opublikowane w zasobach
publicznych Organizatora oraz w innych mediach publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *