I już po Walnym

wpis w: Informacje | 0

W dniu 4 marca członkowie naszego klubu uczestniczyli w Walnym Zebraniu, które tym razem odbyło się w Sali Klubowej SW w Nysie.


Zebranie otworzył Komandor naszego Klubu, powołany został protokolant oraz Komisja Skrutacyjna. Po przedstawieniu porządku obrad odczytano sprawozdania z działalności Klubu oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przeprowadzono głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu. Po udzieleniu absolutorium, podjęto uchwałę dotyczącą zbycia jachtu Bies. Następnie odczytano plan działania oraz preliminarz dochodów i kosztów na rok 2012. Uchwalono także wysokość składki i termin jej zapłaty. Zobowiązano także Zarząd do opracowania treści uchwały zmieniającej zapisy w Statucie, dotyczącej likwidacji pełnomocnictw oraz zwolnienia Komandora z obowiązku prowadzenia Zebrania Walnego. W związku z rezygnacją dwóch członków Zarządu w wyborach uzupełniających wybrano kolegów Piotra Wróbla i Ryszarda Jastrzębskiego oraz uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej wybierając do niej kolegę Marcina Kijaka. Po dyskusji zebranie zakończono.

Zostaw Komentarz