UWAGA! Zmiany w przepisach!

wpis w: Informacje | 0

W Dzienniku Ustaw Nr 85 pod pozycją 726 została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej.

Istotne zmiany, które mogą nas zainteresować:

– Art. 53 ustawy o kulturze fizycznej otrzymuje brzmienie:

Art. 53a.

1. Uprawianie żeglarstwa wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji:

1) bez napędu mechanicznego o długości kadłuba do 5 m lub

2) o napędzie mechanicznym o mocy nieprzekraczającej 5kW

— nie wymaga posiadania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

– art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18.

1. Statek polski […]

2. Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, o długości kadłuba powyżej 5 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 5 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych.”

– art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19.

1. Rejestr prowadzi […]

2. Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji prowadzi właściwy polski związek sportowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej.

3. Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku. Do złożenia wniosku o wpis do rejestru jest zobowiązany armator niezwłocznie po wybudowaniu lub nabyciu statku w kraju albo po przybyciu statku do kraju w przypadku nabycia go za granicą”;

– w art. 20 dodaje się ustęp 4a — 4c w brzmieniu:

„4a. Po wpisaniu do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji organ rejestracyjny właściwego polskiego związku sportowego wydaje dokument rejestracyjny stanowiący dowód polskiej przynależności statku.

4b. Dokument rejestracyjny, o którym mowa w ust. 4a, potwierdza zdolność statku do żeglugi śródlądowej na podstawie przeglądów technicznych przeprowadzonych przez właściwy polski związek sportowy.

4c. Armatorzy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji ponoszą opłaty za przeprowadzenie przeglądów technicznych w wysokościach określonych w załączniku do ustawy.”

Ustawa wchodzi w życie 31.05.2005 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *